Ładowanie…

I. Słowniczek użytych pojęć 

1. Program – program NORDI Partner Club.

2. NORDI DELIKATESY Jolanta Smoła z siedzibą w Grybowie przy ul. Kościuszki 16, organizator Programu.

3. Partner – podmiot oferujący Uczestnikom usługi lub towary w ramach Programu.

4. Uczestnik – pełnoletni Klient , który bierze udział w Programie.

5. Karta – karta magnetyczna z unikalnym numerem identyfikacyjnym lub identyfikowana kodem kreskowym, stanowiąca dowód uczestnictwa w Programie, na której Uczestnik gromadzi punkty.

6. Kupon – dokument, potwierdzający prawo Uczestnika do skorzystania z określonej oferty w ramach Programu.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin niniejszy określa zasady udziału w organizowanym przez NORDI Programie, skierowanym do Klientów NORDI DELIKATESY Jolanta Smoła. Regulamin zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na kuponie zgłoszeniowym.

2. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Karty, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Programie uprawnień.

3. NORDI DELIKATESY JOLANTA SMOŁA nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty, w szczególności polegające na jej rozmagnesowaniu lub wskutek niewłaściwego ich przechowywania

III. Warunki przystąpienia do Programu

W Programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która dokona w dowolnej placówce NORDI DELIKATESY JOLANTA SMOŁA jednorazowego zakupu towarów i usług za kwotę min. 100zł, zgłosi wniosek o wydanie Karty oraz zaakceptuje warunki Programu poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na kuponie zgłoszeniowym.

IV. Ogólne zasady Programu

1. W chwili przystąpienia do udziału w Programie Uczestnik otrzymuje Kartę. Karta jest własnością NORDI DELIKATESY JOLANTA SMOŁA może się nią posługiwać każdy Uczestnik lub osoba, która zostanie przez niego upoważniona. Domniemywa się, że osoba okazująca Kartę jest Uczestnikiem Programu lub została przez Uczestnika upoważniona do jej wykorzystania. Każda osoba korzystająca z Karty jest związana postanowieniami niniejszego Regulaminu. Udostępniając Kartę innej osobie, Uczestnik winien ją poinformować , że obowiązują ją warunki Programu.

2. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

3. Dzięki Karcie Uczestnik gromadzi punkty.

4. Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

5. Wszelkie ewentualne opłaty skarbowe i podatki związane z realizacją punktów obciążać będą Uczestnika.

6. W przypadku powzięcia przez personel NORDI DELIKATESY JOLANTA SMOŁA wątpliwości co do prawidłowości korzystania z Karty może ona zostać zatrzymana. W takim przypadku operacja z użyciem Karty zostanie wstrzymana aż do wyjaśnienia wątpliwości. Jeśli wątpliwości dotyczyć będą Karty zarejestrowanej, NORDI DELIKATESY JOLANTA SMOŁA zawiadomi o tym fakcie Uczestnika, prosząc o ich wyjaśnienie. 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na karcie, NORDI DELIKATESY Jolanta Smoła może w każdej chwili zablokować kartę uczestnika do wyjaśnienia sprawy.

V. Gromadzenie punktów

1. Uczestnik gromadzi punkty poprzez zakup towarów lub usług według tamże podanego przelicznika lub zgodnie z informacją uzyskaną w danej placówce NORDI DELIKATESY JOLANTA SMOŁA (10zł =1pkt , 20zł = 2pkt ,19.99z ł= 1pkt itd).

2. Zapis otrzymanych punktów następuje przy zapłacie za towar lub usługę. Punkty zostają przypisane do Karty okazanej przez Uczestnika przed transakcją. Późniejszy zapis punktów na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwy. Nie odnosi się to jednak do sytuacji spowodowanych awarią sprzętu niezbędnego dla dokonania zapisu punktów. W takim wypadku punkty będą mogły być zapisane w okresie późniejszym, na podstawie paragonu lub innego dokumentu potwierdzonego przez sprzedawcę NORDI DELIKATESY JOLANTA SMOŁA, na której wystąpiła awaria.

3. Każdy Uczestnik może sprawdzić ilość zgromadzonych punktów.

4. Zapis punktów na Karcie winien być dokonywany nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, licząc od daty ostatniego zapisu. W przeciwnym przypadku po upływie 3 miesięcy od daty ostatniego zapisu zgromadzone na tej Karcie punkty zostają skasowane bez możliwości ich odzyskania, a Uczestnik traci wszelkie uprawnienia wynikające z tych punktów.

5. Wszelkie zastrzeżenia co do ilości zgromadzonych punktów Uczestnik zobowiązany jest zgłosić, telefonując pod numer 512 980 500 w ciągu 7 dni od dnia reklamowanego zapisu punktów. Po upływie terminu określonego powyżej reklamacje nie będą uwzględniane.

VI. Realizacja punktów

1.Uczestnik realizuje punkty w wybranych placówkach NORDI DELIKATESY JOLANTA SMOŁA na następujących zasadach:

a) Uczestnik dokonuje wyboru towaru lub usługi zawartej w KATALOGU NAGRÓD

b) Uczestnik zamawia towar lub usługę wypełniając BLOCZEK NA NAGRODĘ w dowolnym sklepie NORDI DELIKATESY Jolanta Smoła spośród wymienionych na okładce katalogu nagród

– każdy bloczek jest sporządzony w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

– odbiór nagrody może być zrealizowany tylko i wyłącznie po okazaniu bloczka na nagrodę.

– w przypadku zagubienia bloczka na nagrodę, uczestnik może wybrać towar lub usługę weryfikując dane osobowe na podstawie dowolnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

– zamawiając towar lub usługę, uczestnik zobowiązuje się do jej odbioru.

– nie odebranie towaru lub usługi jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego uczestnictwa w programie oraz blokadą karty członkowskiej.

c) Nagrody zamawiane są raz w tygodniu (w każdy poniedziałek)

– termin realizacji dwa tygodnie

– w sytuacji gdy towar jest niedostępny na magazynie, czas realizacji może się przedłużyć

– NORDI DELIKATESY Jolanta Smoła ma obowiązek poinformować uczestnika o zaistniałej sytuacji

2.W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z wybranego towaru lub usługi po odjęciu punktów z Karty odjęte punkty nie ulegają przywróceniu.

3. Wszelkie zastrzeżenia co do ilości punktów odjętych Uczestnik zobowiązany jest zgłosić, telefonując pod numer 512 980 500 w ciągu 7 dni od dnia odjęcia punktów. Po upływie terminu określonego powyżej reklamacje nie będą uwzględniane.

4. W przypadku braku danego modelu produktu (nagrody), Firma zastrzega sobie zmianę na model podobny tej samej klasy.

VII. Utrata, zastrzeżenie, wymiana uszkodzonej Karty

1. Ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem Karty i związane z tym ryzyko utraty punktów nie obciąża NORDI DELIKATESY JOLANTA SMOŁA .

2. W przypadku, gdy pomimo uszkodzenia Karty możliwe jest odczytanie w NORDI DELIKATESY JOLANTA SMOŁA zapisanych punktów, Uczestnik może wyrobić duplikat (koszt 10 zł), do którego przypisane zostaną punkty w ilości odczytanej.

VIII. Reklamacje

1. Podstawą do złożenia reklamacji otrzymanego towaru lub zrealizowanej usługi jest wylegitymowanie się przez Uczestnika potwierdzeniem wydania tego towaru lub realizacji usługi.

2. W przypadku zasadnej reklamacji towar zostanie wymieniony na wolny od wad lub naprawiony.               

IX. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Po zakończeniu Programu każdy Uczestnik zobowiązany jest zwrócić NORDI DELIKATESY JOLANTA SMOŁA posiadaną przez siebie Kartę.

2. NORDI DELIKATESY JOLANTA SMOŁA zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach warunków i zasad Programu, tj. Regulaminu, Uczestnicy zostaną poinformowani w placówkach handlowych NORDI DELIKATESY JOLANTA SMOŁA objętych Programem oraz na stronie internetowej www.nordi.eu Do zdarzeń prawnych skutkujących nabyciem uprawnienia do odbioru towaru lub usługi w ramach Programu, powstałych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, stosuje się uregulowania dotychczasowe.

3. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. BP zastrzega sobie prawo jego zakończenia w dowolnym momencie. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani w sposób wskazany w punkcie 2.

4. Uczestnicy mogą zwrócić się z zapytaniem o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących funkcjonowania Programu do personelu NORDI DELIKATESY JOLANTA SMOŁA . Odpowiedzi będą udzielane w miarę możliwości bezzwłocznie przez personel NORDI DELIKATESY JOLANTA SMOŁA . Uczestnik może również zgłosić pytania lub zastrzeżenia związane z Programem telefonując pod numer 512 980 500

POWRÓT